Algemene Voorwaarden

Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TweedehandsMobiel.com, gevestigd te Rosmalen
Versie geldig vanaf 25-02-2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TweedehandsMobiel.com. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TweedehandsMobiel.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TweedehandsMobiel.com behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TweedehandsMobiel.com erkend.
1.4 TweedehandsMobiel.com garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal TweedehandsMobiel.com bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van TweedehandsMobiel.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TweedehandsMobiel.com geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
3.4 Toestellen worden aangeboden onder de margeregeling. Hierdoor wordt BTW afgedragen over een deel van het aankoopbedrag. Dit BTW bedrag staat niet op uw factuur en kan ook niet worden afgetrokken. Voor zakelijke klanten kunnen wij een btw factuur maken.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan TweedehandsMobiel.com heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij TweedehandsMobiel.com. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TweedehandsMobiel.com er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door TweedehandsMobiel.com aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij TweedehandsMobiel.com slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
·       diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
·       goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
·       goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
·       voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
·       audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
·       de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij TweedehandsMobiel.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TweedehandsMobiel.com. TweedehandsMobiel.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 TweedehandsMobiel.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 TweedehandsMobiel.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 TweedehandsMobiel.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van producten gekocht op TweedehandsMobiel.com bedraagt 12 maanden. TweedehandsMobiel.com is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TweedehandsMobiel.com) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TweedehandsMobiel.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 12 maanden na levering aan TweedehandsMobiel.com schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door TweedehandsMobiel.com gegrond worden bevonden, zal TweedehandsMobiel.com naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TweedehandsMobiel.com en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van TweedehandsMobiel.com) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TweedehandsMobiel.com gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TweedehandsMobiel.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 TweedehandsMobiel.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens TweedehandsMobiel.com in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TweedehandsMobiel.com en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) bij val- of waterschade.
6.7 Bij alle toestellen geldt de regel dat het toestel gelijkwaardig eruit moet zien wanneer deze wordt aangeboden onder garantie.
6.8 Verkochten batterijen hebben een garantieperiode van 3 maanden.
 

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TweedehandsMobiel.com zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TweedehandsMobiel.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van TweedehandsMobiel.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 TweedehandsMobiel.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen TweedehandsMobiel.com en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door TweedehandsMobiel.com op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 TweedehandsMobiel.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TweedehandsMobiel.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 TweedehandsMobiel.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TweedehandsMobiel.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 TweedehandsMobiel.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TweedehandsMobiel.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien TweedehandsMobiel.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 TweedehandsMobiel.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan apparatuur of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 TweedehandsMobiel.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die is aangericht aan uw bestelde product.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door TweedehandsMobiel.com aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TweedehandsMobiel.com zolang de afnemer de vorderingen van TweedehandsMobiel.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TweedehandsMobiel.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door TweedehandsMobiel.com geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TweedehandsMobiel.com of een door TweedehandsMobiel.com aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TweedehandsMobiel.com haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TweedehandsMobiel.com zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan TweedehandsMobiel.com.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TweedehandsMobiel.com en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij TweedehandsMobiel.com er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Verzending
14.1 Verzending wordt verzorgt door TNT Post / Post NL.
14.2 Verzending via Track & Trace Aangetekend. Zodra de zending is verstuurd ontvangt u direct uw Track & Trace code per e-mail. U kunt uw zending dan volgen via de website van PostNL en is de zending volledig verzekerd. TweedehandsMobiel.com verzekerd u dat uw bestelling wordt afgeleverd.
14.3 De levertijd op al onze producten die zijn aangeduid met 'Op voorraad' hebben een levertijd van 2-3 werkdagen.

15. Retouren
15.1 Indien het product geretourneerd wil worden, dient U dit binnen 7 dagen na ontvangst aan te geven per mail (info@tweedehandsmobiel.com) o.v.v. uw bestelnummer of via de site.
15.2 U krijgt vervolgens een reactie van TweedehandsMobiel.com met de retour gegevens.
15.3 U kunt vervolgens de keus maken voor geld retour of een tegoedbon, bij ontvangst van uw retour wordt binnen 30 dagen het geld terug gestort.
15.4 Retouren dienen altijd in perfecte staat en originele verpakking terug te worden gestuurd.

Uitgebreide controle

Alle toestellen zijn 100% gecheckt

Iedere smartphone en tablet die verkocht wordt op TweedehandsMobiel.com ondergaat een uitgebreide controle door een van onze professionele reparateurs. De volledige functionaliteit van het toestel, knoppen, verbindingen en overige hardware wordt uitvoerig getest. Tevens wordt gekeken of het toestel geen vochtschade heeft. Alleen toestellen die op alle punten goedgekeurd worden komen in de webshop terecht. Als laatste stap wordt uw toestel van binnen en buiten gereinigd en stevig ingepakt. Zo heeft u de zekerheid dat u een kwalitatief hoogstaande tweedehands mobiele telefoon of tablet ontvangt wanneer u deze besteld bij TweedehandsMobiel.com.Tevens worden alle IMEI nummers van de toestellen gecheckt bij Stop Heling van de Politie.

Nieuwe oplader

×

Nieuwe oplader

Inclusief kabel en blokje

TweedehandsMobiel.com levert bij iedere smartphone en tablet een nieuwe oplader.
Deze bestaat altijd uit een oplaadblokje en USB kabel.

Het is mogelijk om een extra oplader bij te kopen in onze webshop.

12 maanden garantie

×

12 maanden garantie

Zekerheid van een goed functionerend product

Al onze toestellen worden geleverd met garantie op de volledige functionaliteit van het toestel. Deze garantie bedraagd 12 maanden.
Mocht er binnen 12 maanden na aankoop van uw smartphone of tablet onverhoopt toch een defect optreden (zoals een defecte knop of een ander defect dat de functionaliteit beperkt) dan valt dit onder de garantie. Wij zullen het defect aan uw tweedehands telefoon dan kosteloos repareren. De garantie geldt niet voor val- en vochtschade. Een uitgebreide versie van onze garantievoorwaarden kunt u hier vinden.

Simlock vrij

×

Simlock vrij

Sim erin, en klaar!

Alle smartphones en tablets op Tweedehandsmobiel.com zijn 100% simlockvrij. Alle toestellen zijn officieel simlockvrij gemaakt door de providers of zijn altijd al simlockvrij geweest. U kunt uw toestel dan ook gewoon updaten en normaal gebruiken zonder dat hierdoor een eventuele vroegere simlock weer actief door zou worden.

×

Uitgebreide Controle

100% gecheckt

Ieder toestel dat verkocht wordt op TweedehandsMobiel.com ondergaat een uitgebreide controle door een van onze professionele reparateurs. De volledige functionaliteit van het toestel, knoppen, verbindingen en overige hardware wordt uitvoerig getest. Tevens wordt gekeken of het toestel geen vochtschade heeft. Alleen toestellen die op alle punten goedgekeurd worden komen in de webshop terecht. Als laatste stap wordt uw toestel van binnen en buiten gereinigd en stevig ingepakt. Zo heeft u de zekerheid dat u een kwalitatief hoogstaande mobiele telefoon ontvangt wanneer u deze besteld bij TweedehandsMobiel.com.

Tevens worden alle IMEI nummers van de toestellen gecheckt bij Stop Heling van de Politie.

Volledige garantie

×

Volledige garantie

Extra Zekerheid

Onze toestellen zijn in 100% technisch goede staat. Daarom geven we graag wat extra zekerheid in de vorm van 3, 6, 12 of 24 maanden garantie.
Mocht er binnen de garantieperiode na aankoop van uw toestel onverhoopt toch een defect optreden (zoals een defecte knop of een ander defect dat de functionaliteit beperkt) dan valt dit onder de garantie. Wij zullen het defect aan uw toestel kosteloos repareren. De garantie geldt niet voor val- en vochtschade. Een uitgebreide versie van onze garantievoorwaarden kunt u hier vinden. Hoe lang de garantie is per toestel staat vermeld op de productpagina.

Refurbished / Als nieuw / Gebruikt

×

Refurbished / Als nieuw / Gebruikt

Zeer nette toestellen

TweedehandsMobiel.com levert enkel nette gebruikte toestellen.
Wij hanteren hiervoor 3 verschillende gradaties:
 

Gebruikt
Toestel kan gebruikssporen bevatten op scherm, achterkant en/of rand. Het toestel is uiteraard nog in goede staat zonder diepe krassen of scheuren.
 

Als nieuw
Toestel kan lichte gebruikssporen bevatten. Het scherm is bij deze gradatie altijd geheel gebruikerssporen vrij. Er zijn geen krassen of deuken op het toestel en zoals de titel al doet vermoeden ogen ze als nieuw.
 
Refurbished
Deze toestellen zijn van de hoogste kwaliteit en zouden zo nieuw uit het doosje kunnen komen. Bij deze gradatie krijgt het toestel een geheel nieuwe behuizing en zo een tweede leven.
 


 

 

 

×